Situatie in CongoCongo’s Situation

De oorlogen die in de Democratische Republiek Congo hebben gewoed, hebben ertoe geleid, dat de bevolking, vooral in het oosten van het land, in deplorabele omstandigheden verkeert. Veel mannen zijn vermoord en anderen zijn onder dwang door rebellen afgevoerd naar de frontlijnen en zijn nooit teruggekeerd. Waarschijnlijk hebben de meesten de dood gevonden.

Buiten hun schuld, zijn de vrouwen en kinderen de voornaamste slachtoffers geworden van deze oorlogssituaties. Sommige mensen zijn nog steeds niet op de hoogte van de sociaal-economische problemen die, vooral het oosten, van de D.R. Congo kent. Het leven wordt daar steeds moeilijker, zelfs ondraaglijk; het wordt gekenmerkt door een groot gebrek aan voedsel, disrespect voor de rechten van mensen, gebrek aan scholing voor grote groepen kinderen, massale uittocht van het platteland, bijna algehele armoede. Dit alles heeft een enorm psychologisch effect gehad op de vrouwen en kinderen.

Door deze uitzichtloze situatie heeft ADAVOC zich ten doel gesteld: een begin te maken met het verbeteren van het welzijn en het bieden van een toekomstperspectief aan weduwen en wezen in de stad Bukavu en haar buitenwijken in het bijzonder en in de D.R. Congo in het algemeen.

Bedreigde regio’s: het Congobekken

In Focus: Congo’s Bloody Coltan


 
The civil wars in the Democratic Republic of the Congo have lead to the situation where inhabitants have to live in miserable conditions. A lot of man have been killed and others never returned after they had been taken away by the rebels. It is most likely that majority of the group is deceased.

Women and children have become the principal victims in this war situations. Still, a lot of people aren’t aware of the social-economic problems in, especially the east, of the D.R. Congo. Live in Congo is still becoming harder and even unbearable; it is depicted by the enormous lack of food, disrespect for human rights, lack of proper education for big groups of children, massive exodus from the countryside and almost entire poverty. All this has an enormous psychological impact on the women and children.

ADAVOC has made the following objective because of this desperate situation: Making a start with improving the wellfare and offering a future perspective to widows and orphans in the city of Bukavu and it’s suburbs in particular and the D.R. Congo on the whole.